1/4 Hinasawa Tomohana no Zettai Joou Sei Hinasawa Tomohana Bunny Ver.  Makaizou B-0083